Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Phóng viên EPL

Phóng viên

October 14, 2014

Module quản lý phóng viên BQT cho phép người quản trị có thể theo dõi, điều hành và giám sát toàn bộ hệ thống thông qua Vai trò và Nhiệm vụ của từng người.

Nhóm

Tạo nhóm cho các người dùng quản trị không giới hạn và phân quyền chức năng – nhiệm vụ của từng nhóm cụ thể.

Phân quyền chức năng

  • Quản trị phan quyền, được toàn quyền cấp quyền và kiểm soát quyền hạn của từng thành viên tham gia hệ thống.
  • Quản lý thông tin phóng viên
  • Phóng viên có thể thêm không giới hạn bút danh của mình
  • Gản chuyên mục ( Menu, Danh mục) cụ thể cho từng thành viên phụ trách
  • Kiểm soát việc truy cập của từng phóng viên trong ban quản trị
  • Gán ngôn ngữ cụ thể mà thành viên đượ giao nhiệm vụ phụ trách

Tương tác giữa các Phóng viên (bổ sung)

Tính năng cho phép các phóng viên có thể nắm bắt được ai đang cùng tác nghiệp trên hệ thống, chức năng này cũng cho phép Phóng viên có thể chat, gửi tin nhắn với nhau để trao đổi về nghiệp vụ, toàn bộ nội dung tin nhắn cũng sẽ đồng thời được lưu lại trong hộp tin nhắn cá nhân của Phóng viên đó, phuc vụ nhu cầu xem lại khi cần.

Đặc tính nối bật của hệ thống tin nhắn mới

  • Hỗ trợ luồng tin nhăn như chat, giúp nắm bắt được toàn bộ nội dung trao đổi
  • Hỗ trợ âm thanh cảnh báo khi có tin nhắn đến hoặc tin nhắn đi
  • Hỗ trợ tin nhắn từ module ghi chú, lới nhắn, nhắc nhở từ bài viết

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666