Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Quản lý bài viết EPL

Quản lý bài viết

October 14, 2014

Module then chốt cho việc quản lý và xuất bản thông tin trên toàn bộ website

Quản lý bài viết

Được phát triển dựa trên mô hình tòa soạn báo điện tử, việc kiểm soát và xuất bản thông tin được tuân thủ theo các bước kiểm soát nghiêm ngặt, dễ dàng cài đặt, di chuyển tin tức qua các chuyên mục mong muốn.

Cơ chế màu sắc trong việc quản lý tin

Hệ thống có hỗ trợ hiển thị tin theo cơ chế mầu sắc, giúp cho việc quản lý và điều hành hệ thống tin tức được rõ dàng và mạch lạc, tránh nhầm lẫn.

Quy trình xuất bản thông tin

Thông qua 6 bước tiêu chuẩn được kết hợp với cơ chế hiển thị màu sắc theo quy trình (Quy trình này có thể được định nghĩa lại cho phù hợp với từng đơn vi cụ thể). Quy trình xuất bản do Ban Quản trị phân quyền cụ thể cho từng thành viên theo quy lật “ Chức năng – Nhiệm vụ “ của từng người.

 • Tin chờ biên tập
 • Tin đang biên tập (Người khác không thể chỉnh sửa trong chế độ này)
 • Tin chờ xuất bản
 • Trả lại bài viết
 • Xuất bản tin
 • Gỡ tin xuống

Lọc bài viết theo danh mục

Quản lý tin tức theo danh mục và chuyên mục hệ thống

 • Thống kê số lượng tin của từng danh mục
 • Lọc tin theo từng danh mục cụ thể
 • Áp dụng cơ chế quản lý hiện đại với công nghệ AJAX

Tính năng lọc bài viết

Cho phép quản lý có thể lọc và kiểm soát tin dễ dàng thông qua 11 tính năng lọc

 • Tin chưa gửi đi
 • Tin chờ biên tập
 • Đang biên tập
 • Chờ xuất bản
 • Đang xuất bản
 • Tin đã bị trả lại
 • Tin bị gỡ xuống
 • Tin cũ
 • Tin mới
 • Tin đọc nhiều
 • Tin đã được đặt ngày xuất bản

+ Nhiều tùy chọn lọc theo thời gian linh hoạt, các tiêu trí lọc gắn liền với bộ lọc tin

+ Lọc bài viết theo từng phóng viên cụ thể, dễ dàng kiểm soát và biên tập các tin trong hệ thống

Thông tin bài viết

Hệ thống cung cấp các thống kê và báo cáo

 • Ngày tin được tạo, khi nào, bởi ai,…
 • Ngày tin được xuất bản, khi nào, bởi ai,…
 • Tin được sửa, khi nào, bởi ai,…
 • Tin được gửi, khi nào, bởi ai,…
 • Tin bị gỡ xuống, khi nào, bởi ai, lý do…
 • Tin bị trả lại, khi nào, bởi ai, lý do…
 • Tin đang nằm trong những chuyên mục, trang, danh mục nào
 • Keywords & tags của tin
 • Số lượng người đã đọc tin
 • Tin có form comment hay không, nếu có hiển thị số lượng comment là bao nhiêu
 • Tin nhắn nội bộ cho tin

Tìm kiếm tin

Module bài viết được tích hợp công cụ Search mạnh giúp cho Biên tập viên, quản trị viên có thể dễ dàng sàng lọc và tìm kiếm thông tin trong hàng triệu bản tin. Hỗ trợ cơ chế tìm kiếm tương đối và tuyệt đối.

Tổ chức tin bài trên hệ thống

Công cụ mạnh mẽ giúp bạn hoàn toàn làm chủ hàng triệu tin có bài trên hệ thống, tổ chức và theo dõi dễ dàng các tin bài nằm trong toàn bộ các chuyên mục, chuyên đề trên trnag tin chỉ đơn giản bằng hình thức kéo thả, thêm bớt trực quan.

Ghi chú, nhắc nhở bài viết (Nâng cấp)

Tính năng này cho phép Thư ký, biên tập viên, phóng viên,…có thể nhắc nhở nhau trong qua trình tác nghiệp ngay tại bài viết đó, mỗi ghi chú sẽ là một tin nhắn và được kết hợp với hệ thống tin nhắn cá nhân để nâng cao tính tương tác làm việc.

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666