Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Quản lý thông tin tĩnh EPL

Quản lý thông tin tĩnh

October 14, 2014

Thông tin tĩnh là những thông tin mang tính chất ít cập nhật như: thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ, thư chào,…

Thêm mới thông tin tĩnh

Cho phép tạo không giới hạn các thông tin tĩnh theo danh mục hoặc trang cụ thể trên website.

Quản lý thông tin tĩnh

Quản lý toàn bộ các tin tĩnh có trong hệ thống website.

  • Sửa
  • Xuất bản / Gỡ tin xuống
  • Gán tin cho một chuyên mục cụ thể trên website
  • Xóa tin không cần thiết

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666