Thiết kế website CMS

Thiết kế website báo điện tử, Thiết kế website tin tức, thiết kế website theo yêu cầu, Thiết kế website thương mại điện tử, Thiết kế website cổng thông tin điện tử,EPL CMS tòa soạn báo điện tử

Giải pháp tòa soạn báo điện tử,hệ quản trị nội dung báo điện tử

Thông báo: VDO thay đổi địa chỉ Email

Thông báo: VDO thay đổi địa chỉ Email

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN VIỆT NAM

—¶–

Số: …………/TB-VDO

V.v thông báo thay đổi địa chỉ Email

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác

 

Trước hết, Công ty Cổ phần dữ liệu trực tuyến Việt Nam – VDO xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng Quý khách hàng trong thời gian qua. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, nay Công ty Cổ phần dữ liệu trực tuyến Việt Nam (VDO) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ email liên hệ và giao dịch tới quý khách hàng và đối tác như sau:

  1. Thay đổi địa chỉ email với các thông tin chi tiết.
Thông tin cũ Thông tin sửa đổi Ghi chú
Mail.vdo.com.vn

Mail@vdo.com.vn

Mail.vdo.vn

Mail@vdo.vn

Thay đổi tên miền sử dụng mail
info@vdo.com.vn info@vdo.vn Tên user mail không thay đổi
  1. Kể từ ngày 01/12/2018 VDO chính thức sử dụng tên miền email theo các thông tin đã sửa đổi.
  2. Kể từ ngày 01/12/2018 kính đề nghị quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.
  3. Việc đổi địa chỉ email công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây.

 

Vậy Công ty Cổ phần dữ liệu trực tuyến Việt Nam – VDO xin thông báo để Qúy công ty được biết và phối hợp thực hiện.

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu: VT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 19006891

Hỗ trợ Hà Nội

024 7305 6666

Hỗ trợ HCM

028 7308 6666

Hotline tư vấn miễn phí